World of Manga

Forum de discussion centré sur l'asie

Vous n'êtes pas identifié(e).

Modifier la fiche
5

Let Dai

Type
Manhwa ( N°55 sur 158 )
Autres titres
렛 다이
Lié
THOMAS | ONDA Akemi | RYUUGA Shou | Naokichi | ABE Tsumika | TSUTA Hiroko | SHIJIMA Kiri | DOSUKOI Hanako | ADACHI Tetsu | HASHIMOTO Mitsuru | SEINA Rin | SAKUMOTO Keiko | TAKEI Tsukasa | TACHIBANA Mizuki | MORIYAMA Tsuru | KURIMOTO Kentaro | MURAKAMI Junko | HIJIOKA Makoto | 5pb | MINADUKI Yuu | KAGARI Junko | Os Rabbit Cat | HATANO Hiyoko | Miya | MORIWAKI Aoi
Lié
THOMAS | ONDA Akemi | RYUUGA Shou | Naokichi | ABE Tsumika | TSUTA Hiroko | SHIJIMA Kiri | DOSUKOI Hanako | ADACHI Tetsu | HASHIMOTO Mitsuru | SEINA Rin | SAKUMOTO Keiko | TAKEI Tsukasa | TACHIBANA Mizuki | MORIYAMA Tsuru | KURIMOTO Kentaro | MURAKAMI Junko | HIJIOKA Makoto | 5pb | MINADUKI Yuu | KAGARI Junko | Os Rabbit Cat | HATANO Hiyoko | Miya | MORIWAKI Aoi | SHUU Kazuki
Description
Dai un chef de gang, rencontre Jaehee.
Liens
Listes

Pied de page des forums